Онцлох мэдээ: 2021 оны нэгдүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар манай орны ихэнх гол мөрөн, нуур битүү мөсөн бүрхүүлтэй, мөсний зузаан эрчимтэй нэмэгдэж байгаа хэдий ч нуурын толио болон гол мөрний нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцан адилгүй, мөсний даац хүн, мал, машин тэрэг явахад аюулгүй хэмжээнд хүрч бэхжээгүй тул мөсөн дээгүүр явах болон авто тээвэр хийхгүй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. УЦУОСМХ-н Гадаргын усны судалгааны хэлтэс 2021-01-21

Ажиглалтын мэдээ > Орчны шинжилгээний мэдээ
Шинэчлэгдсэн: 2017-07-04 11:17:45

Хэвлэх

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

/2017 оны 4 дүгээр сар/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг гэр хороолол, автозам, орон сууцны хороолол, үйлдвэрийн дүүрэг орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5 тоосонцор, PM10 тоосонцор, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), озон (О3) болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг автомат болон автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

2016-2017 оны хүйтний улирал буюу 2016 оны 10-12, 2017 оны 1-4 дүгээр сард Улаанбаатар хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны буюу 2015-2016 оны хүйтний улирлын дундаж агууламжтай харьцуулахад PM10 тоосонцор 7мкг/м3-ээр буюу 5%-аар, PM2.5 тоосонцор 3мкг/м3-ээр буюу 3%-аар, азотын давхар исэл 8мкг/м3-ээр буюу 19%-аар тус тус их, хүхэрлэг хийн агууламж 12мкг/м3-ээр буюу 27%-аар бага байлаа.

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарыг агаар бохирдуулах бодис тус бүрээр дараах хэсэгт харуулав.

РМ10 тоосонцор

Зураг 1.  PM10 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 60%-аар, 2012-2013, 2013-2014 онуудтай харьцуулахад тус бүр 41%-аар, 2014-2015 онтой харьцуулахад 20%-аар тус тус бага байсан бол 2015-2016 онтой харьцуулахад 5%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламж /цаашид ХА гэх/-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 3.8 дахин, 2012-2013 он, 2013-2014 онд 2.6 дахин, 2014-2015 онд 1.9 дахин, 2015-2016 он, 2016-2017 онд 1.5 дахин их байна. (Зураг 1)

Зураг 2.  Хүйтний улирлын PM10 тоосонцрын

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын нийт суурин харуулуудын дүнгээр PM10 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 103мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 11%-аар их байна (Зураг 2).

PM10 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард 11 цэгт нийт 311 удаа хэмжилт хийснээс 195 удаа буюу 63% нь агаарын чанарын стандарт дахь ХА-аас давсан.

4 дүгээр сард 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчимд 408мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 4.1 дахин их байсан байна.

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 3.  PM2.5 тоосонцрын хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 32%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 26%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 6%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 12%-аар их, 2015-2016 онтой харьцуулахад 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 2.8 дахин, 2012-2013 онд 2.6 дахин, 2013-2014 онд 2 дахин, 2014-2015 онд 1.7 дахин, 2015-2016, 2016-2017 онд 1.9 дахин их байна. (Зураг 3)

Зураг 4. Хүйтний улирлын PM2.5 тоосонцрын

сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр PM2.5 тоосонцрын 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 27мкг/м3-д хүрсэн бөгөөд өмнөх оноос 29%-аар их байна (Зураг 4).

PM2.5 тоосонцрын 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 7 цэгт 198 удаа тодорхойлсноос 53 удаа буюу 27% нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Толгойт орчим 112мкг/м3 хүрч АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.2 дахин их байсан байна.

Азотын давхар исэл (NO2)

Зураг 5.  Азотын давхар исэл NO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь азотын давхар ислийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 9%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 28%-аар, 2013-2014 онтой харьцуулахад 2%-аар тус тус бага байсан бол 2014-2015 онтой харьцуулахад 14%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 19%-аар тус тус их байсан байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин, 2012-2013 онд 1.4 дахин, 2013-2014 онд 1.02 дахин их байсан бол 2014-2015 он, 2015-2016 он, 2016-2017 онуудад ХА-аас даваагүй байна. (Зураг 5)

Зураг 6. Хүйтний улирлын азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин нийт харуулуудын дүнгээр азотын давхар ислийн 2017 оны 4-р сарын сарын дундаж агууламж 35мкг/м3 байгаа нь өмнөх оноос 17%-аар их байна (Зураг 6).

Азотын давхар ислийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 13 цэгт 347 удаа тодорхойлсноос 63 удаа буюу 18%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан.

24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 13-р хороолол орчимд 106мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 2.1 дахин байсан байна.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 7.  Хүхэрлэг хий SO2-ийн хүйтний улирлын дундаж агууламж, 2011-2017он

Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2016 оны 10-12 сар, 2017 оны 1-4 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2011-2012 оны мөн үетэй харьцуулахад 39%-аар, 2012-2013 онтой харьцуулахад 18%-аар, 2015-2016 онтой харьцуулахад 27%-аар тус тус бага байсан бол 2013-2014 он, 2014-2015 онуудтай харьцуулахад тус бүр 3%-аар их байна.

Хүйтний улирлын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь ХА-тай харьцуулахад 2011-2012 онд 1.1 дахин их байсан бол бусад онуудад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна. (Зураг 7)

Зураг 8. Хүйтний улирлын хүхэрлэг хийн сарын

 дундаж агууламж, 2012-2017он

Агаарын чанарын суурин харуулуудын дүнгээр хүхэрлэг хийн 2017 оны 4-р сарын дундаж агууламж 13мкг/м3 байсан нь өмнөх оны  мөн үеийн түвшинд байлаа. (Зураг 8). Хүхэрлэг хийн 24 цагийн дундаж агууламжийг 2017 оны 4 дүгээр сард нийт 14 цэгт 346 удаа хэмжилт хийснээс 7 удаа буюу 2%-д нь АЧС дахь ХА-аас давсан тохиолдол ажиглагдсан. 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж Зурагт орчимд 64мкг/м3 хүрсэн нь АЧС дахь ХА-тай харьцуулахад 1.3 дахин их байсан байна. Дэлгэрэнгүй үзэх

Текст мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.18-2021.01.24/ 2021-01-25 81
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.11-2021.01.17/ 2021-01-18 430
Улаанбаатар хотын 2020 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2021-01-11 630
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.01.04-2021.01.10/ 2021-01-11 831
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.28-2021.01.03/ 2021-01-04 1010
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.21-2020.12.27/ 2020-12-28 1021
Улаанбаатар хотын 2020 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-12-25 1025
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.14-2020.12.20/ 2020-12-21 1036
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.12.07-2020.12.13/ 2020-12-14 1047
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.30-2020.12.06/ 2020-12-07 1056
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.23-2020.11.29/ 2020-11-30 1063
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.16-2020.11.22/ 2020-11-23 1080
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.09-2020.11.15/ 2020-11-17 1095
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.11.02-2020.11.08/ 2020-11-09 1105
Улаанбаатар хотын 2020 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-11-04 1115
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.26-2020.11.01/ 2020-11-02 1129
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.19-2020.10.25/ 2020-10-26 1138
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.12-2020.10.18/ 2020-10-19 1145
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.10.05-2020.10.11/ 2020-10-12 1156
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.28-2020.10.04/ 2020-10-07 1153
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.21-2020.09.27/ 2020-09-28 1164
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.14-2020.09.20/ 2020-09-21 1186
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.09.07-2020.09.13/ 2020-09-14 1366
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.31-2020.09.06/ 2020-09-07 1380
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.24-2020.08.30/ 2020-09-01 1383
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.17-2020.08.23/ 2020-08-24 1394
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.10-2020.08.16/ 2020-08-18 1406
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.08.03-2020.08.09/ 2020-08-12 1416
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.27-2020.08.02/ 2020-08-03 1424
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.20-2020.07.26/ 2020-07-27 1438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.07.13-2020.07.19/ 2020-07-20 1436
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.29-2020.07.05/ 2020-07-06 1438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.22-2020.06.28/ 2020-06-29 1449
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.15-2020.06.21/ 2020-06-22 1452
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.08-2020.06.14/ 2020-06-15 1459
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.06.01-2020.06.07/ 2020-06-08 1467
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.25-2020.05.31/ 2020-06-02 1483
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.18-2020.05.24/ 2020-05-26 1498
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.11-2020.05.17/ 2020-05-18 1501
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.05.04-2020.05.10/ 2020-05-11 1480
Улаанбаатар хотын 2020 оны 4 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-05-06 1480
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.27-2020.05.03/ 2020-05-04 1488
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.20-2020.04.26/ 2020-04-27 1475
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.13-2020.04.19/ 2020-04-20 1470
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.04.06-2020.04.12/ 2020-04-13 1468
Улаанбаатар хотын 2020 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-04-08 1475
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.30-2020.04.05/ 2020-04-06 1474
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.23-2020.03.29/ 2020-03-30 1478
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.16-2020.03.22/ 2020-03-23 1480
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.09-2020.03.15/ 2020-03-17 1480
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.03.02-2020.03.08/ 2020-03-17 1492
Улаанбаатар хотын 2020 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-03-06 1897
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.24-2020.03.01/ 2020-03-02 1803
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.17-2020.02.23/ 2020-02-27 1781
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.10-2020.02.16/ 2020-02-17 1668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.02.03-2020.02.09/ 2020-02-10 1658
Улаанбаатар хотын 2020 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-02-04 1674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.27-2020.02.02/ 2020-02-03 1702
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.20-01.26/ 2020-01-27 1769
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.13-01.19/ 2020-01-20 1925
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2020.01.06-01.12/ 2020-01-13 1837
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.30-2020.01.05/ 2020-01-06 1882
Улаанбаатар хотын 2019 оны 12 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-01-06 1862
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.23-12.29/ 2019-12-30 1981
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.16-12.22/ 2019-12-23 1942
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.09-12.15/ 2019-12-20 2052
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.12.02-12.08/ 2019-12-09 2190
Улаанбаатар хотын 2019 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-12-06 2236
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.25-12.01/ 2019-12-02 2239
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.18-11.24/ 2019-11-28 2351
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.11-11.17/ 2019-11-18 2607
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.11.04-11.10/ 2019-11-11 2656
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.28-11.03/ 2019-11-04 2871
Улаанбаатар хотын 2019 оны 10 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-11-04 2559
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.21-10.27/ 2019-10-28 3071
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.14-10.20/ 2019-10-21 3058
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.10.07-10.13/ 2019-10-14 3258
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.30-10.06/ 2019-10-07 3115
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.23-09.29/ 2019-10-02 3190
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.16-09.22/ 2019-09-23 2700
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.09-09.15/ 2019-09-16 2826
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.09.02-09.08/ 2019-09-09 2675
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.26-09.01/ 2019-09-04 2510
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.19-08.25/ 2019-08-26 2429
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.12-08.18/ 2019-08-20 2533
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.08.05-08.11/ 2019-08-13 3516
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.29-08.04/ 2019-08-06 2685
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.22-07.28/ 2019-07-30 2537
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.15-07.21/ 2019-07-22 2797
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.08-07.14/ 2019-07-16 2619
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.07.01-07.07/ 2019-07-08 3081
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.24-06.30/ 2019-07-01 2995
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.17-06.23/ 2019-06-24 2598
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.10-06.16/ 2019-06-17 2479
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.06.03-06.09/ 2019-06-10 2440
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.27-06.02/ 2019-06-03 2866
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.20-05.26/ 2019-05-28 2582
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.13-05.19/ 2019-05-20 2517
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.05.06-05.12/ 2019-05-14 2715
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 10-12, 2019 оны 1-4 дүгээр сар/ 2019-05-07 2599
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.29-05.05/ 2019-05-06 2906
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.22-04.28/ 2019-04-29 2775
Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-04-22 2372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.15-04.21/ 2019-04-22 2576
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.08-04.14/ 2019-04-15 2338
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.04.01-04.07/ 2019-04-08 2600
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.25-03.31/ 2019-04-02 2478
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.18-03.24/ 2019-03-25 2438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.11-03.17/ 2019-03-18 2749
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.03.04-03.10/ 2019-03-11 2914
Улаанбаатар хотын 2019 оны 2 дугаар сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-03-05 3345
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.25-03.03/ 2019-03-04 2443
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.18-02.24/ 2019-02-25 2509
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.11-02.17/ 2019-02-18 2428
Улаанбаатар хотын 2019 оны 1 дүгээр сарын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2019-02-13 2549
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.02.04-02.10/ 2019-02-12 2386
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.28-02.03/ 2019-02-04 2676
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.21-01.27/ 2019-01-28 2440
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.14-01.20/ 2019-01-21 2333
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.07-01.13/ 2019-01-14 2469
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2019.01.01-01.06/ 2019-01-07 2668
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.24-12.30/ 2019-01-07 2614
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.17-12.23/ 2019-01-07 2340
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.10-12.16/ 2018-12-17 2729
Улаанбаатар хотын 2018 оны 11 дүгээр сарын хүйтний улиралын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-12-11 2533
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.12.03-12.09/ 2018-12-10 2475
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.26-12.02/ 2018-12-03 2671
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.19-11.25/ 2018-11-27 2619
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.12-11.18/ 2018-11-19 2363
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.11.05-11.11/ 2018-11-13 2440
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.29- 11.04/ 2018-11-06 2236
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.22-10.28/ 2018-10-30 2437
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.15-10.21/ 2018-10-23 2350
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.08-10.14/ 2018-10-15 2733
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.10.01-10.07/ 2018-10-08 3035
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.24-09.30/ 2018-10-01 3136
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.17-09.23/ 2018-09-24 2987
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.10-09.16/ 2018-09-17 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.09.03-09.09/ 2018-09-10 2527
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.27-09.02/ 2018-09-03 2611
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.20-08.26/ 2018-08-27 2686
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.13-08.19/ 2018-08-20 2446
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.08.06-08.12/ 2018-08-14 2385
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.30-08.05/ 2018-08-06 2765
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.23-07.29/ 2018-07-31 2429
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.16-07.22/ 2018-07-23 2852
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.09-07.15/ 2018-07-17 2180
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.07.02-07.08/ 2018-07-09 2540
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.25-07.01/ 2018-07-02 2831
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.18-06.24/ 2018-06-27 2410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.11-06.17/ 2018-06-19 2203
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.06.04-06.10/ 2018-06-11 2527
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.28-06.03/ 2018-06-05 2200
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.21-27/ 2018-05-29 2402
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.05.07-05.13/ 2018-05-15 2945
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.30-05.06/ 2018-05-07 2539
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.04.23-04.29/ 2018-05-01 2343
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.16-23/ 2018-04-25 2241
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.9-4.16/ 2018-04-17 3133
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал 2018-04-13 3403
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.26-2018.4.2/ 2018-04-10 2760
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.4.2-2018.4.9/ 2018-04-10 2963
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.19-2018.3.25/ 2018-03-27 2739
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.12-2018.3.18/ 2018-03-20 2674
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.3.05-2018.3.11/ 2018-03-12 2841
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 2 дугаар сар/ 2018-03-07 2856
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.26-2018.3.4/ 2018-03-06 2493
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.19-2018.2.25/ 2018-02-26 2833
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.12-2018.2.18/ 2018-02-19 2947
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2018 оны 1 дүгээр сар/ 2018-02-13 2931
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.2.05-2018.2.11/ 2018-02-12 2777
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.29-2018.2.04/ 2018-02-05 3122
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.22-2018.1.28/ 2018-01-29 2930
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.15-2018.1.21/ 2018-01-22 3000
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.08-2018.1.14/ 2018-01-16 3069
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2018.1.01-2018.1.07/ 2018-01-08 2599
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.25-2017.12.31/ 2018-01-02 2840
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.18-2017.12.24/ 2017-12-25 2577
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.11-2017.12.17/ 2017-12-19 2479
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.12.04-2017.12.10/ 2017-12-11 2498
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.27-2017.12.03/ 2017-12-06 3103
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.20-2017.11.26/ 2017-11-28 2780
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.13-2017.11.19/ 2017-11-23 2833
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.11.06-2017.11.12/ 2017-11-14 2697
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.30-2017.11.05/ 2017-11-06 3457
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.23-2017.10.29/ 2017-10-31 3327
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.16-2017.10.22/ 2017-10-24 2984
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.09-2017.10.15/ 2017-10-17 2521
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.10.02-2017.10.08/ 2017-10-09 2648
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.25-2017.10.01/ 2017-10-02 2559
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.18-2017.09.24/ 2017-09-26 2777
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.17-2017.09.17/ 2017-09-18 2583
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.09.04-2017.09.10/ 2017-09-11 2579
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.28-2017.09.03/ 2017-09-05 2529
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.21-2017.08.27/ 2017-08-29 2798
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.14-2017.08.20/ 2017-08-22 2754
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.08.07-2017.08.13/ 2017-08-14 2915
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.31-2017.08.06/ 2017-08-07 2560
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.24-2017.07.30/ 2017-07-31 2584
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.17-2017.07.23/ 2017-07-25 2536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.07.10-2017.07.16/ 2017-07-18 2528
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.26-2017.07.02/ 2017-07-04 2516
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.19-2017.06.25/ 2017-06-27 2353
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.12-2017.06.18/ 2017-06-19 2543
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.06.05-2017.06.11/ 2017-06-13 2425
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.29-2017.06.04/ 2017-06-06 2616
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.22-2017.05.28/ 2017-05-29 2425
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.15-2017.05.21/ 2017-05-22 2557
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 4-р сар/ 2017-05-20 2389
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.08-2017.05.14/ 2017-05-17 2507
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.05.01-2017.05.07/ 2017-05-12 2408
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.24-2017.04.30/ 2017-05-01 3967
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.17-2017.04.23/ 2017-04-24 2526
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.10-2017.04.16/ 2017-04-20 2408
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3-р сар/ 2017-04-17 2437
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/ 2017-04-10 2594
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/ 2017-04-04 2435
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.20-2017.03.26/ 2017-03-27 2552
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/ 2017-03-20 2546
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2-р сар/ 2017-03-20 2888
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/ 2017-03-13 2496
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/ 2017-03-06 2534
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/ 2017-02-20 2416
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.06-2017.02.12/ 2017-02-13 2654
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 1-р сар/ 2017-02-07 3779
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.30-2017.02.05/ 2017-02-06 2606
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.23-2017.01.29/ 2017-01-30 2597
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.16-2017.01.22/ 2017-01-23 2487
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.09-2017.01.15/ 2017-01-16 2626
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 12-р сар/ 2017-01-10 3507
Агаарын чанарын төлөв байдлын 2015 оны тойм 2017-01-09 3738
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.01.02-2017.01.08/ 2017-01-09 2435
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.26-2017.01.01/ 2017-01-02 2536
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.19-12.25/ 2016-12-26 2308
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.12-12.18/ 2016-12-19 2517
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 11-р сар/ 2016-12-15 2545
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.12.05-12.11/ 2016-12-12 2584
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.28-12.04/ 2016-12-05 2429
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.21-11.27/ 2016-11-28 2576
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2016 оны 10-р сар/ 2016-11-24 2795
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.14-11.20/ 2016-11-21 2617
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.11.07-11.13/ 2016-11-15 2475
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.31-2016.11.06/ 2016-11-07 2486
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.24-10.30/ 2016-11-02 2395
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.17-10.23/ 2016-10-25 2588
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.10-10.16/ 2016-10-18 2525
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.10.03-10.09/ 2016-10-10 2577
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.26-10.02/ 2016-10-03 2616
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.19-09.25/ 2016-09-26 2614
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.12-09.18/ 2016-09-19 2546
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.09.05-09.11/ 2016-09-12 2561
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.29-09.04/ 2016-09-05 2590
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.22-08.28/ 2016-08-29 2514
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.15-08.21/ 2016-08-22 2576
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.08-08.14/ 2016-08-15 2634
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.08.01-08.07/ 2016-08-08 2438
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.25-07.31/ 2016-08-02 2588
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.07.18-07.24/ 2016-07-25 2623
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.04-7.10/ 2016-07-18 2589
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.7.11-7.17/ 2016-07-18 2935
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.6.27-7.3/ 2016-07-05 2638
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.13-06.19/ 2016-06-20 2750
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.06.06-06.12/ 2016-06-13 2998
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.30-06.05/ 2016-06-07 3417
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.23-05.29/ 2016-06-03 2855
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.16-05.22/ 2016-05-23 2968
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.04 сар/ 2016-05-18 2718
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.09-05.15/ 2016-05-18 2780
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.05.02-05.08/ 2016-05-11 2887
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.25-05.01/ 2016-05-02 3007
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.11-04.17/ 2016-04-18 3080
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.04.04-04.10/ 2016-04-12 3106
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.03 сар/ 2016-04-07 2912
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.28-04.03/ 2016-04-05 3031
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.21-03.27/ 2016-04-01 2801
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.14-2016.03.20/ 2016-03-25 3095
Хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.02 сар/ 2016-03-15 2762
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.03.07-2016.03.13/ 2016-03-14 3105
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.29-2016.03.06/ 2016-03-07 3133
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.22-2016.02.28/ 2016-02-29 3181
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.15-2016.02.21/ 2016-02-23 3194
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.08-2016.02.14/ 2016-02-15 2992
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015.10-2016.01 сар/ 2016-02-08 2930
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.02.01-2016.02.07/ 2016-02-08 3140
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.25-2016.01.31/ 2016-02-01 3280
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.18-2016.01.24/ 2016-01-25 3412
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.11-2016.01.17/ 2016-01-18 3162
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11,12-р сар/ 2016-01-13 2980
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2016.01.04-2016.01.10/ 2016-01-11 3300
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.28-2016.01.03/ 2016-01-05 3080
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.21-12.27/ 2015-12-30 3300
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.14-12.20/ 2015-12-22 3241
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.12.07-12.13/ 2015-12-16 3031
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10,11-р сар/ 2015-12-04 2860
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.23-11.29/ 2015-12-04 3211
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.16-11.22/ 2015-11-24 3340
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.09-11.15/ 2015-11-18 3201
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2015 оны 10-р сар/ 2015-11-14 2871
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.11.02-11.08/ 2015-11-10 3132
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.26-11.01/ 2015-11-02 3070
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.25/ 2015-10-30 3241
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-10-23 3222
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.12-10.18/ 2015-10-20 3570
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.11/ 2015-10-13 3621
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 10-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-10-12 2751
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.28-10.04/ 2015-10-08 3530
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-10-02 3101
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.21-9.27/ 2015-09-30 3552
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.14-9.20/ 2015-09-30 3440
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-09-22 3011
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.9.07-9.13/ 2015-09-14 3811
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 9-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-09-12 3711
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.31-9.06/ 2015-09-07 3540
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-09-02 2992
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.24-8.30/ 2015-08-31 3432
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.8.17-8.23/ 2015-08-24 3241
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-22 3511
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.10-2015.08.16/ 2015-08-18 4141
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 8-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-12 3513
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.08.03-2015.08.09/ 2015-08-10 3821
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3622
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3111
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-08-05 3082
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.26-2015.08.01/ 2015-08-05 3800
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.13-2015.07.19/ 2015-07-27 3721
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.07.20-2015.07.26/ 2015-07-27 3801
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.29-2015.07.05/ 2015-07-06 5430
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-07-06 5701
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.22-2015.06.28/ 2015-07-01 4011
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-06-24 6081
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.15-2015.06.21/ 2015-06-23 4021
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.08-2015.06.14/ 2015-06-15 4111
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 6-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-06-15 3561
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.06.01-2015.06.07/ 2015-06-09 4100
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын сүүлийн 10 хоногийн мэдээ 2015-06-08 4412
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.25-2015.05.31/ 2015-06-01 3790
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын дунд 10 хоногийн мэдээ 2015-05-25 6761
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.18-2015.05.24/ 2015-05-25 4530
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.11-2015.05.17/ 2015-05-18 4372
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.05.04-2015.05.10/ 2015-05-12 4700
Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 5-р сарын эхний 10 хоногийн мэдээ 2015-05-12 4912
Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын мэдээ /2014 оны 10-12, 2015 оны 1-4 дүгээр сар/ 2015-05-08 6410
Агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2015.04.27-2015.05.03/ 2015-05-08 5351
Агаарын чанарын төлөв байдлын жилийн мэдээ /2014 он/ 2015-05-07 7400
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2015 оны 4-р сарын эхний 10 хоног/ 2015-05-05 6271
Улаанбаатар - 2021/01/26

8 цаг

-26 -14
O
CF
Цас
1 м/с

ӨНӨӨДӨР - 2021/01/26

-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас

6 м/с

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

"Бороо шивэрнэ" гэсэн хэллэгтэй урьдчилсан мэдээг та юу гэж ойлгодог вэ?

google play app store